Posts

We dip Red Flag to salute our beloved comrade CHINNABABU

Com: Chinna BAbu (Andhra) Passed Away

മോറലിസ്റ്റിക്ക് കല്ലേറ് + മോറലിസ്റ്റിക്ക് പ്രതിരോധം---.കേരളവും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതു തന്നെയാണ്---.FREDY.K.THAZHATH