എം.എസ് ജയകുമാര്‍-- സി.പി.ഐ (എം) 22-ആം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം -വിമര്‍ശന കുറിപ്പ്