എട്ടാം കോണ്‍ഫറന്‍സ് രേഖകള്‍ (8th Conference Documents)