ഡോ. ടി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം - സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവും ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും.

ഡോ. ടി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം - സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവും ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും.
Dr. Sebastian Paul, Prof. Aravindakshan, Com Charles George, Com. Mohandas Kunnath , N. Madhavankutty, Dr. M.G. Mallika, M.V.Narayanan speaking.