വർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയം സ്വത്വപ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്‌ : പ്രഭാത്‌ പട്നായ്ക്ക്‌