പോലീസ് നടപടി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്-അടിയന്തിരമായി ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണം -പി.സിഉണ്ണിച്ചെക്കന്‍