അടിയന്തരാവസ്ഥാ തടവുകാരുടെ സെക്ര:ധര്‍ണ്ണ ജൂണ്‍ 25 പത്രങ്ങളില്‍

ദേശാഭിമാനി 26 ജൂണ്‍  2016  തിരുവനന്തപുരം
മാതൃഭൂമി 26 ജൂണ്‍  2016   തിരുവനന്തപുരം