അടച്ചുപൂട്ടിയ ചെമ്മീന്‍ പീലിംഗ് ഷെഡ്‌ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക---TUCI മാര്‍ച്ച്‌ -ആലപ്പുഴ ജില്ല--സ:പി.എന്‍.ബാബു ,സ: ഷണ്മുഖന്‍,സ:ഉദയഭാനു---പ്രസംഗിച്ചു