കൂടല്‍മാണിക്യ ക്ഷേത്രം-- നടവഴി കൊട്ടി അടക്കല്‍--പ്രതിഷേധം--സ:പി .സി ഉണ്ണിചെക്കന്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നു